Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Nu Gratis verzending binnen Nederland

Inhoudsopgave :


Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - Het contract

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten bij herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Naleving en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachten

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende voorwaarden


Artikel 1 - Definities
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalender ;
4. Transactieduur: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aanbod van producten en/of diensten, waarbij de levering en/of aankoop gespreid wordt in de tijd;
5 . Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of juridische producten en/of diensten op afstand en consumentendiensten;
8. Overeenkomst op afstand: bij een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, wordt uitsluitend gebruik gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar
Sunshine Trading| PHYTO+ | Phyto Plus
Zwanebloemlaan 222
1087 GD Amsterdam;

Telefoon : +31 (0)20 77 09 791
E-mail: info [. @ .] phytopluscbd.com
Phyto Plus CBD is onderdeel van:
Sunshine Trading
KVK-nr. 76861384
BTW nr. NL860813381B01
Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningstelsel: informatie over de toezichthoudende autoriteit:
 
Indien de exploitant van een gereglementeerd beroep:
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- De beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze wordt toegekend;
- Een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en instructies waarbij:
en hoe deze beroepsregels kunnen worden geraadpleegd.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij zullen worden toegezonden. Zo snel mogelijk kosteloos voor de consument
 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, is in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden zo opgesteld dat de consument aan de consument op eenvoudige wijze langs elektronische weg ter beschikking kan worden gesteld. worden opgeslagen op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven waar van de algemene voorwaarden kennis kan worden genomen en dat op verzoek van de consument langs elektronische weg of langs elektronische weg
anders wordt het gratis verzonden.
 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van toepassing en beroept de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om toe te laten. Goede beoordeling van het aanbod door de consument Als de opdrachtnemer gebruik maakt van deze afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen er aan verbonden zijn. Aan de aanvaarding van het aanbod Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
• eventuele bezorgkosten;
o hoe de overeenkomst tot stand komt en welke acties daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet toepassen van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract;
o De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen het bedrijf de prijs heeft ontvangen;

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief voor communicatie;
o of de overeenkomst na totstandkoming is gearchiveerd, en zo ja, hoe deze voor de consument te raadplegen is;
o de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien nodig herstellen;
o eventuele andere talen, waaronder Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragingen waaraan de ondernemer zich onderwerpt en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
o De minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een duurtransactie.

Artikel 5 - Het contract
1. De overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.
 
4. De ondernemer kan - binnen de wet - de consument op de hoogte stellen of nakomen van zijn betalingsverplichtingen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een deugdelijk aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of hieraan te binden. Bijzondere voorwaarden implementeren
 
5 . De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, bij de consument op een toegankelijke manier meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
B . de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
C . informatie over bestaande garanties en after-sales service;
NS. opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden tenzij de ondernemer deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
 
Bij het afleveren van producten:
1. Bij de aankoop van producten kan de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of vooraf aangewezen door de consument en de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 
2. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts voor zover dat nodig is uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Bij het verlenen van diensten:
3. Bij levering van diensten kan de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten op de door de ondernemer verstrekte informatie en/of vóór het verstrekken van redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten bij herroeping
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending niet te boven.
 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst heeft aangegeven. Duidelijk in het aanbod, in ieder geval op tijd
 
2. Uitsluiting herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
a door de ondernemer overeenkomstig specificaties van de consument;
B . die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
C . die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
NS. die snel kunnen bederven of vervallen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
F. voor losse kranten en tijdschriften;
G . voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
a op een bepaalde datum mee te doen aan huisvesting, vervoer, catering of vrije tijd of gedurende een bepaalde periode;
B . de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument voordat de bedenktijd is verstreken;
C . weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in de aanbieding vermelde periode zijn de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventuele richtprijzen bij het aanbod worden vermeld.
 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wet- of regelgeving.
 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
ze het gevolg zijn van wet- of regelgeving, of
B . de consument de bevoegdheid heeft op te zeggen met ingang van de datum waarop de verhoging ingaat.
5 . De levering van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties van de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument kan doen gelden. Onder het contract tegen de handelaar.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument heeft. Bekend bij het bedrijf
 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen aan de consument.
 
5 . Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Voorafgaand aan de bezorging zal worden gemeld dat er een vervangend artikel wordt geleverd. Duidelijke en begrijpelijke wijze Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: kennisgevingen van duur, beëindiging en verlenging
1. De consument kan de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daarvoor geldende opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen tegen de toepasselijke opzeggingsregels en een opzegtermijn van meer dan één maand.
 
3. Consumenten kunnen de in de voorgaande leden genoemde overeenkomsten:
- op elk moment opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald moment of in een bepaalde periode;
- Beëindig ze op dezelfde manier als ze zijn afgesloten;
- Opzeggen met dezelfde opzegtermijn als het bedrijf voor zichzelf heeft bedongen;
 
verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of verlengd voor een bepaalde duur.
 
5 . In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften worden verlengd voor een bepaalde duur van drie maanden, als de consument stilzwijgend wordt verlengd tegen het einde van de verlenging kan worden beëindigd met een opzegtermijn van één maand.
 
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag worden verlengd als de consument te allen tijde stilzwijgend mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand voor onbepaalde duur en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden waarop de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften.
 
7. Een overeenkomst voor bepaalde tijd totdat het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) niet stilzwijgend wordt voortgezet eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismaking.
 
looptijd
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen het einde van de overeengekomen duur verzetten. Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de in artikel genoemde herroepingstermijn.

6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan bij ontvangst.

Bevestiging van de overeenkomst door de consument.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten is bedongen. In termen van nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% Indien betaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst(en), alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 
3. De consument heeft een meldingsplicht. Onjuistheden in verstrekte of opgegeven gegevens dienen onverwijld aan de ondernemer te worden gemeld.
 
4. In geval van verzuim van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht van de consument te besteden. Voorschot redelijke kosten zullen bekend worden gemaakt.

Artikel 14 - Klachten
1. De ondernemer heeft klachten die in de publiciteit zijn gekomen en behandelt klachten volgens deze procedure.
 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument deze kan verwachten. Een meer gedetailleerd antwoord
 
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is een geschil vatbaar voor geschil.
 
Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende voorwaarden
Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze voorwaarden mogen niet in het nadeel van de consument zijn en dienen te worden vastgelegd of op zodanige wijze te worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Consumenten op een toegankelijke manier.

Wij geven om uw privacy

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om de beste ervaring op onze website te bieden. Als u doorgaat op onze website, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met ons privacy beleid.

Newsletter

×

* E-mailadres: